Kritisk Revy

Endnu en WordPress-blog

Kritisk Revy

Seneste nummer: Kritisk Revy nummer 21. Ansvarshavende redaktør : Peter Raben

 

Udskriv artiklen

 

Scientist Rebellion – Forskere gør oprør

 

af Fernando Racimo og Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla, medlemmer af Scientist Rebellion

 

Vi befinder os midt i en hidtil uset krise i menneskehedens historie. Sammenbrud i økosystemer og klimaforandringer står lige uden for døren med dramatiske konsekvenser for vores samfund i dag og i de kommende år. Ved knap 1ºC opvarmning over det førindustrielle niveau ser vi allerede de katastrofale konsekvenser af klima-sammenbruddet: Massiv tørke og fejlslagen høst i Afrika og Asien, oversvømmelser i Canada, Sydasien og Europa, voldsomme brande i Sibirien, Australien, Californien og Amazonas, vandmangel forårsager væbnede konflikter i Syrien og masseoptøjer i Iran - for at nævne nogle få af de eksempler, vi er vidne til i dag. Forudsigelser i den seneste IPCC-rapport viser, at vores nuværende system - med uhæmmet økonomisk vækst baseret på udvinding af fossile brændsler - vil betyde temperaturstigninger på mellem 3,3 og 5,7 grader inden århundredets slutning. Dette scenario er uforeneligt med en fortsættelse af samfundet, som vi kender det: Hvis vi fortsætter som hidtil, vil det i sidste ende føre til sult, tvungen migration, væbnet konflikt og krig over hele verden og vil være ødelæggende for de fleste arter, som findes i dag.

 

Forskere har brugt årtier på at undersøge og dokumentere krisens mange dimensioner, fra de økologiske ødelæggelsers alarmerende hastighed til den globale opvarmnings effekt på stigningen i havets vandstand, forsuring af oceanerne og ekstreme vejrfænomener. De har også påpeget klare forbindelser mellem forstyrrelser i økosystemer og stigningen i nye patogener, øget risiko for pandemier og andre trusler mod menneskeheden. Forskere har udgivet utallige rapporter, siddet i rådgivende udvalg, deltaget i 26 klimakonferencer i FN-regi og udfærdiget utallige advarsler til verdenssamfundet. Intet af dette har været nok til at få regeringerne til at holde op med at finansiere ​​ og fremme produktionen af ​​ fossile brændsler: Udledningerne er løbende steget med dramatiske vækstrater i løbet af de seneste 30 år.

Her i Danmark indeholder den siddende regerings "grønne" klimaprogram ikke konkrete forholdsregler til at nå de vigtige milepæle for en reduktion af udledningerne, der er fastsat for 2025 og som skulle muliggøre realiseringen af 2030-målene, der er fastlagt i klimaloven. Vigtige og politisk vanskelige beslutninger udskydes; for eksempel er de ønskede reduktioner i transportsektoren direkte i modstrid med regeringens politik, hvor man planlægger en voldsom udvidelse af motorvejsnettet i hele landet.

Af alle disse grunde sagde vi den 25. oktober, "Nok er nok" og organiserede undervisning på gaden foran Klimaministeriet i København. Undervisningen bestod af 10 forelæsninger om bekæmpelse af klimaforandringer og økologiske kriser af forskere fra fire forskellige universiteter: Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Lunds Universitet. Studerende, aktivister og almindelige borgere dannede et improviseret "klasseværelse" foran ministeriet ved at blokere vejen i tre timer og lytte til forelæsningerne. Undervisningen havde til formål både at uddanne de fremmødte og at protestere over, at den danske regering ikke lever op til sine egne CO2-reduktionsmål, der er fastsat i Klimaloven - som ikke engang er tilstrækkelige og ikke tager højde for udledninger ved forbrug eller international transport.

Vi har også forsøgt at komme til en videnskabelig diskussion med politikerne. Den 1. december tilmeldte vi os "Offshore Summit" - en årlig konference med deltagelse af chefer fra olie- og gasindustrien og inviterede medlemmer af Folketinget fra forskellige partier, der angiveligt skulle diskutere, hvordan fossile virksomheder kan hjælpe til i den "grønne omstilling". Politikere fra Venstre, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne var til stede i år. Konferencen var "åben for offentligheden", så tre medlemmer af Scientist Rebellion - Fernando Racimo, Aitzkoa Lopez de Lapuente og Laura Horn betalte af egen lomme et gebyr på 630 kr. for at deltage. Men aftenen før konferencen modtog vi en mail om, at vores tilmelding på grund af "nye omstændigheder" ikke længere var gyldig, så vi ikke var velkomne til topmødet. Vi var ikke alene: Aktivistgrupper og medlemmer af offentligheden, der var kendt for at stille ubehagelige spørgsmål til chefer fra olie- og gasindustrien, blev også forhindret i at deltage. Så i stedet stod vi uden for DRs Koncerthus - hvor arrangementet fandt sted - og holdt en videnskabelig plakatsession foran kæden af politifolk, som beskyttede bygningen. De videnskabelige plakater inkluderede skøn over mængden af fossile brændsler, der skal holdes i jorden for at man kan nå Paris-aftalens mål, de voksende beviser for utilstrækkeligheden af den skandinaviske "grønne vækst"-model og den tvivlsomme gennemførlighed af teknologier til opsamling og lagring af CO2 - som den nuværende regering baserer en stor del af sin "grønne" dagsorden på. Vi gennemførte også denne plakatsession for at protestere mod, at olie- og gas-chefer - som nægter at lytte til videnskaben - får fortrinsret til adgang til politikerne, mens forskere nægtes adgang.

Ugen efter vores undervisning foran Klimaministeriet viste den 26. klimakonference (COP26) endnu en gang det globale lederskabs katastrofale svigt: Selv hvis regeringerne skulle holde alle de løfter, der blev vedtaget på mødet, ville de globale CO2-udledninger stadig være næsten det dobbelte af, hvad de skal være for at holde opvarmningen på 1,5ºC. Hvad angår finansieringen af udgifterne til hjælp til ​​ de regioner, der påvirkes mest af klimaforandringerne, ligger løfterne om finansiel støtte fra de rige lande stadig langt under det, der vil være nødvendigt. Alt i alt er det klart, at det nuværende politiske system ikke er i stand til - eller har viljen til - at gøre, hvad der er nødvendigt for at tackle krisen.

Derfor opfordrer vi det videnskabelige samfund, vores kolleger, studerende og borgere i Danmark, Skåne og på tværs af Skandinavien til at gå til modstand. Vi gør det gennem ikke-voldelig civil ulydighed, som forskning viser er den mest effektive metode til at opnå en radikal, progressiv og hurtig politisk forandring.

Her i Danmark opfordrer vi regeringen til at:

​​ • Fortælle sandheden: Den danske regering og de statsejede medier fortsætter med at lyve eller bortforklare både krisens størrelse og omfanget af de handlinger, der gennemføres for at løse den. Der skal ikke laves flere lappeløsninger, mens lobbygrupper og statens interesser dækker over de reelle omkostninger og konsekvenser af produktion og forbrug af fossile brændsler i Danmark og andre steder.

​​ • Gøre noget nu: Den danske regering fortsætter med at udskyde reaktioner på klimakrisen, bryder sine egne juridiske forpligtelser i forhold til klimaloven og baserer sine forhåbninger på fiktive teknologier til indfangning af CO2, der ikke vil kunne realiseres i stor skala før om årtier, hvis overhovedet. Videnskaben om klimaforandringer og den økologiske krise er solid. At udskyde det at handle nu vil være uendeligt dyrere end at gøre noget for at forhindre det værste, der er på vej. ​​ 

Genoverveje politikken: Den danske regering lancerede en ikke-bindende borgerforsamling sidste år, som fuldstændigt og uden videre blev ignoreret af regeringspartiet, så snart den var færdig. Borgere fra hele Danmark har præsenteret 119 anbefalinger på tværs af et bredt spektrum af politikområder. Jo flere oplysninger, de har modtaget, desto mere kritiske er de blevet i deres holdning til den eksisterende politik. Vi kræver, at borgerforsamlingen skal gives et mandat, der gør dens anbefalinger bindende for regeringen.

Indtil disse krav er opfyldt, planlægger det videnskabelige miljø omkring Scientist Rebellion at fortsætte med at gennemføre aktioner baseret på civil ulydighed. Det gør vi for de utallige generationer, der vil lide og lider af konsekvenserne af fortsat statslig støtte til fossile brændsler. Som forskere har vi et kritisk ansvar for at gøre noget i dag - før de mest forfærdelige konsekvenser af et klimasammenbrud bliver en realitet.

Fernando Racimo, Lektor, University of Copenhagen

Aitzkoa Lopez de Lapuente Portilla, Assisterende forsker, Lund University

På vegne af Scientist Rebellion, [email protected]